Lapset ja nuoret TPO

Lapsia harrastamassa.

Taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille TPO

Kuopion kansalaisopistossa  – Kuopiossa, eteläisellä ja läntisellä maaseudulla, Maaningalla ja Riistavedellä – järjestetään taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille. TPO:ssa lapset ja nuoret sekä lapsi ja aikuinen yhdessä voivat osallistua monipuoliseen ja laadukkaaseen taiteen perusopetukseen kuvataiteessa ja käsityössä. Kuopiossa taiteen perusopetusta antavat kuvataidekoulu Värikäs ja käsityökoulu TAITURI. 

Kuvataideryhmissä lapset ja nuoret toteuttavat luovuuttaan ja kekseliäisyyttään, harjoittelevat havaintojen tekemistä ja tutustuvat eri materiaaleihin ja välineisiin. Käsityöryhmissä oman ilmaisun ja luovan ajattelun kehittyminen ja myönteiset tunnekokemukset ovat keskeisiä asioita käsityötaitoja harjoitellessa. Opintojen sisällöt laaditaan vuosittain vaihtuvan aihekokonaisuuden pohjalta. 

Kuvataidekasvatuksen voi aloittaa 0–6-vuotiaana ja jatkaa 19-vuotiaaksi asti. Käsityöopinnot voi puolestaan aloittaa 2–6-vuotiaana ja jatkaa myös 19-vuotiaaksi asti. Opinnot koostuvat koko lukuvuoden mittaisista kursseista ja lyhytkursseista. Opinnot on jaettu ikäryhmittäin ja ryhmät kokoontuvat viikoittain, iltapäivisin tai iltaisin Puistokartanossa ja Kuopion kouluilla. 

Lapsen ja nuoren vuosittaiset opinnot tallentuvat opintokorttiin ja opiskelija saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen opiskeltuaan vähintään 500 tuntia.  

Sisaralennuksen kurssin hinnasta saa, jos perheestä useampi alle 16-vuotias lapsi opiskelee kansalaisopistossa (50 % toisesta sisaruksesta lähtien). Taiteen perusopetuksessa on haettavissa vapaaoppilaspaikkoja ensimmäisen opintovuoden jälkeen taloudellisin perustein. 

Jos sinulla on kurssitoiveita tälle ainealueelle, ole yhteydessä ainealueen suunnittelusta vastaaviin opettajiin.

Taiteen perusopetusta kuvataiteessa, Kuvataidekoulu VÄRIKÄS

Varhaisiän kuvataidekasvatus, 0–6-vuotiaat
Kuvataidetta lähestytään leikinomaisin keinoin. Lapsen aktiivista toimijuutta ja moniaistista suhdetta maailmaan vahvistetaan tutkivien, kokeilevien ja monitaiteisten työskentelytapojen kautta. Opetus kannustaa iloitsemaan omasta ja toisten työstä sekä toimimaan ryhmässä muut huomioiden. Varhaisiän kurssit antavat pohjaa myöhemmille taiteiden opinnoille.

0–4-vuotiaat
Lapset ja aikuinen yhdessä
Toiminnan tavoitteena on lapsen ja aikuisen vuorovaikutuksen tukeminen ja lapsen itsetunnon kehittyminen. Ikäryhmälle sopivien, turvallisten materiaalien ja tekniikoiden avulla lapsi saa myönteisiä kokemuksia kuvataiteesta sekä muilta taiteen aloilta.

5–6-vuotiaat
Opetus perustuu lapsen kokeilunhaluun, luontaiseen uteliaisuuteen ja aktiivisuuteen. Oivalluksella, elämyksellä ja tekemisen ilolla on keskeinen merkitys. Motorisia taitoja ja pitkäjänteisyyttä harjoitellaan kokeilemalla vaihtelevia työtapoja ja välineitä.

Yhteiset opinnot, 6–15-vuotiaat
Kuvataiteen yhteisten opintojen tarkoituksena tukea oppilasta omaan kuvalliseen ilmaisuun sekä omakohtaisen taidesuhteen muotoutumiseen. Työskentely on monipuolista ja kursseilla perehdytään erilaisiin kuvallisiin ja kolmiulotteisen tekemisen tekniikkoihin ja välineisiin sekä sovelletaan niitä omaan työskentelyyn.

Teemaopinnot, 13–19-vuotiaat
Opetusta järjestetään syventävässä pajassa, joissa voi keskittyä maalaukseen, piirustukseen tai grafiikkaan. Näiltä alueilta syvennetään omaa ilmaisua eri tehtäväantojen kautta sekä perehdytään laajemmin kunkin taiteenalueen erityispiirteisiin. Kurssille voivat tulla mukaan kaikki aiheista kiinnostuneet.

Kuvismuskarit
Lapset osallistuvat opetukseen läheisen aikuisen kanssa. Kuvismuskarissa herätetään monipuolisesti lapsen kiinnostus musiikkiin ja kuvataiteeseen itse tehden, toimien, tukien, leikkien, liikkuen sekä katsellen ja kuunnellen.

Seuraa Kuvataidekoulu VÄRIKÄSTÄ Facebookissa: Kuvataidekoulu Värikäs/ Kuopion kansalaisopisto ja Instagramissa: kuvataidekouluvarikas

Katso Kuvataidekoulun kevätnäyttelyvideo 2020 YouTubesta.

Taiteen perusopetusta kädentaidoissa, Käsityökoulu TAITURI

Käsityökoulu sopii lapsille ja nuorille, jotka nauttivat uusien taitojen oppimisesta ja haluavat tutustua luovasti käsityön tekemiseen, muotoiluun ja teknologiaan. Yhdessä harjoitellen opitaan oman työn suunnittelua, käsityötaitoja ja materiaalien ja työvälineiden käyttöä sekä pitkäjänteistä työskentelyä. Uudet taidot ja onnistumisen kokemukset vahvistavat itseluottamusta ja opettavat arvostamaan omaa ja toisten käsityötä. 

Varhaisiän opinnot, 2–6-vuotiaat
Lapset ja aikuinen yhdessä
Lasten ja aikuisten käsityöverstas-opinnoissa harjoitellaan käsityötaitoja 
yhdessä tekemällä. Perheen lapset ja aikuiset nauttivat yhteisestä ajasta uutta oppien ja yhdessä suunniteltuja käsitöitä nikkaroiden ja värkkäillen. 

56-vuotiaat
Kokeillen ja ihmetellen käsityön maailmaan!

Oivallus
, elämys ja onnistumisen ilo kannustavat harjoittelemaan käsillä tekemisen taitoja. Opetus tukee oppilaan ajattelun ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja omaan työhön keskittymistä. Lapset rakentelevat, muotoilevat, huovuttavat, kuvioivat kankaita ja ompelevat, kokeilevat savi-, puu- ja metallitöitä. 

Yhteiset opinnot, 6–14-vuotiaat
Käsityön perustaidot luovasti haltuun!

Oman työn suunnittelu ja toteuttaminen materiaalien ja tekniikoiden mahdollisuuksia tutkien ja soveltaen kehittävät luovuutta, omaa ilmaisua, ongelmanratkaisukykyä ja pitkäjänteisyyttä. Myönteiset tunnekokemukset ja vuorovaikutus ryhmässä taas vahvistavat itsetuntemusta. Käsityöryhmissä värjätään, painetaan ja maalataan kankaita, huovutetaan, muotoillaan esineitä, ommellaan, punotaan, rakennellaan ja tehdään puu- ja metallitöitä. 

Teemaopinnot, 13–19-vuotiaat
Omat vahvuudet ja taidot uuden luomiseen!
Suunnittelu-, muotoilu- ja käsityötaitojen syventäminen pohjautuu omiin kiinnostuksen kohteisiin ja vahvuuksiin. Opiskelija laajentaa taitojaan yhdellä tai useammalla käsityön osa-alueella joita ovat pukeutuminen, tekstiili- ja esinemuotoilu ja ympäristö- ja palvelumuotoilu. Uusilla taidoilla vahvistetaan oppilaan omaa ilmaisua, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. 

Seuraa Käsityökoulu TAITURIA Facebookissa: kasityokouluTaituri ja Instagramissa: kasityokoulutaituri.

Katso Käsityökoulu Taiturin video 2020 YouTubesta.

Tutustu Kuopion taiteen perusopetukseen lapsille, nuorille ja aikuisille käsityössä ja muotoilussa tästä digijulkaisusta.

Lapset ja nuoret

Oivallus ja elämys, oman ilmaisun ja luovan ajattelun kehittyminen sekä tekemisen ja onnistumisen ilo ovat keskeisiä asioita lasten ja nuorten kursseilla. Uudet taidot ja kokemukset vahvistavat itseluottamusta ja voimaannuttavat lasta sekä fyysisesti että psyykkisesti. Vuorovaikutustaidot kehittyvät ryhmässä ja kokonaisvaltainen hyvinvointi näkyy tuntienkin jälkeen arjessa. Lapsille ja nuorille on runsaasti kursseja eri ainealueilla ja taiteen perusopetusta on kuvataiteessa ja käsityössä.

Tutustu myös:  lasten ja nuorten kurssitarjontaan