Lapset ja nuoret

N2lapset_MG_6152

Lapset ja nuoret

Oivallus ja elämys, oman ilmaisun ja luovan ajattelun kehittyminen sekä tekemisen ja onnistumisen ilo ovat keskeisiä asioita lasten ja nuorten kursseilla. Uudet taidot ja kokemukset vahvistavat itseluottamusta ja voimaannuttavat lasta sekä fyysisesti että psyykkisesti. Vuorovaikutustaidot kehittyvät ryhmässä ja kokonaisvaltainen hyvinvointi näkyy tuntienkin jälkeen arjessa. Lapsille ja nuorille on runsaasti kursseja eri ainealueilla ja taiteen perusopetusta on kuvataiteessa ja käsityössä. 

Teatteri-ilmaisu   

Ilmaisutaidon kursseilla lapset ja nuoret tutustuvat teatteri-ilmaisun eri osa-alueisiin ja menetelmiin mm. pelaten ja improvisoiden, näytellen ja käsikirjoittaen. Samalla tutkitaan teatteria monipuolisena taidemuotona. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti lähiopetuksena. Ryhmässä toimiminen ja toisen huomioiminen ovat keskeisiä asioita ilmaisutaidossa. Kursseilla panostetaan mm. oman ilmaisuvalmiuden kehittämiseen, erilaisten tunteiden käsittelyyn ja ilmaisuun, luovan ajattelun, itsetunnon ja itsetuntemuksen lisäämiseen sekä esiintymisjännityksen kanavoimiseen.  

Turvallisessa ilmapiirissä opitaan ja jaetaan harjoituksia oman ryhmän kesken. Joissakin ryhmissä valmistetaan myös esitys. 

Sanataide  

Tule lorumatkalle liikkuen ja aisteja viritellen! Kuunnellaan tarinoita ja keksitään ja jatketaan juttuja itse. Sanataiteessamme on innostavia ryhmiä niin vauvoille, taaperoille kuin kouluikäisille. Lorun lumoa -ryhmät vievät vauvat ja taaperot huoltajineen satumaailmaan. Isompien lasten sanataidekursseilla uppoudutaan elämyksellisiin tarinoihin, mielikuvitusta kutkuttaviin juonenkäänteisiin ja sanojen sutkautteluun ja riimien rimputteluun. 

Tanssi  

Kun tanssikärpänen puraisee, täytyy laittaa vipinää varpaisiin. Lasten ja nuorten tanssitunneilla päästetään valloilleen liike, mielikuvitus ja tyylisuuntaukset. Pienimmät tanssijat tutustuvat kehoon, muotoihin, rytmiin, tilaan ja liikkeen tuottamiseen. Kouluikäisten tunneilla keskitytään myös tanssitekniikkaan, akrobatiaan ja tanssitrendeihin. Tanssi on lapselle monipuolinen harrastus kehittäen liikunnallisia valmiuksia. Uudet taidot vahvistavat myös itseluottamusta ja sosiaaliset vuorovaikutustaidot kehittyvät ryhmässä. Tunneilta saa myös hyvää mieltä, onnistumisia ja uusia tanssikavereita. Hyppää mukaan tanssin maailmaan, missä vain mielikuvitus on rajana!  

Liikunta  

Hypi, pompi ja jumppaa, temppuile ja tee akrobatiaa! Pienten lasten liikunta keskittyy perusliikuntataitojen kehittämiseen, ryhmässä olemiseen ja yhteiseen tekemiseen tutun aikuisen kanssa tai ryhmän kesken. Tärkeintä on liikunnan riemu ja punaiset posket ja hymy tunnin jälkeen. Kouluikäiset tutustuvat telinevoimisteluun sekä tanssilliseen voimisteluun, joka sisältää helppoja tanssiakrobatialiikkeitä. Opitaan uusia temppuja, kannustetaan kavereita ja nautitaan liikunnasta.   

Liikuntaharrastus kannustaa ja opettaa lapselle terveellisiä elämäntapoja. Se lisää hyvinvointia ja kehittää fyysisiä ominaisuuksia sekä sosiaalisia vuorovaikutustaitoja. Tunneilta voi löytyä myös uusia kavereita ja silloinhan liikkuminen on vieläkin hauskempaa!  

Lapset ja aikuiset yhdessä

Mukavaa yhdessäoloa ja yhteistä aikaa! Hauskaa tekemistä ja uuden oppimista. Kivoja kavereita ja turvallisen aikuisen läsnäoloa. Yhdessä tekeminen ja kokeminen rikastuttavat lapsen ja aikuisen välistä vuorovaikutusta ja edistävät koko perheen hyvinvointia. Lasten ja aikuisten yhteisiä kursseja on kuvataiteessa, käsityössä, kotitaloudessa, kielissä, liikunnassa, tanssissa, musiikissa ja sanataiteessa. 

Lasten ja nuorten taiteen perusopetus  

Kuopion kansalaisopistossa lapset ja nuoret voivat osallistua monipuoliseen ja laadukkaaseen taiteen perusopetukseen kuvataidekoulu VÄRIKKÄÄSSÄ ja käsityökoulu TAITURISSA. 

Kuvataideryhmissä lapset ja nuoret toteuttavat luovuuttaan ja kekseliäisyyttään, harjoittelevat havaintojen tekemistä ja tutustuvat eri materiaaleihin ja välineisiin. Käsityöryhmissä oman ilmaisun ja luovan ajattelun kehittyminen ja myönteiset tunnekokemukset ovat keskeisiä asioita käsityötaitoja harjoitellessa. Opintojen sisällöt laaditaan vuosittain vaihtuvan aihekokonaisuuden pohjalta. 

Kuvataidekasvatuksen voi aloittaa 0–6-vuotiaana ja jatkaa 19-vuotiaaksi asti. Käsityöopinnot voi puolestaan aloittaa 2–6-vuotiaana ja jatkaa myös 19-vuotiaaksi asti. Opinnot koostuvat koko lukuvuoden mittaisista kursseista ja lyhytkursseista. Opinnot on jaettu ikäryhmittäin ja ryhmät kokoontuvat viikoittain, iltapäivisin tai iltaisin Puistokartanossa ja Kuopion kouluilla. 

Lapsen ja nuoren vuosittaiset opinnot tallentuvat opintokorttiin ja opiskelija saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen opiskeltuaan vähintään 500 tuntia.  

Sisaralennuksen kurssin hinnasta saa, jos perheestä useampi alle 16-vuotias lapsi opiskelee kansalaisopistossa (50 % toisesta sisaruksesta lähtien). Taiteen perusopetuksessa on haettavissa vapaaoppilaspaikkoja ensimmäisen opintovuoden jälkeen taloudellisin perustein. 

Kuvataidekoulu VÄRIKÄS

Varhaisiän kuvataidekasvatus, 0–6-vuotiaat
Kuvataidetta lähestytään leikinomaisin keinoin. Lapsen aktiivista toimijuutta ja moniaistista suhdetta maailmaan vahvistetaan tutkivien, kokeilevien ja monitaiteisten työskentelytapojen kautta. Opetus kannustaa iloitsemaan omasta ja toisten työstä sekä toimimaan ryhmässä muut huomioiden. Varhaisiän kurssit antavat pohjaa myöhemmille taiteiden opinnoille.

0–4-vuotiaat
Lapset ja aikuinen yhdessä
Toiminnan tavoitteena on lapsen ja aikuisen vuorovaikutuksen tukeminen ja lapsen itsetunnon kehittyminen. Ikäryhmälle sopivien, turvallisten materiaalien ja tekniikoiden avulla lapsi saa myönteisiä kokemuksia kuvataiteesta sekä muilta taiteen aloilta.

5–6-vuotiaat
opetus perustuu lapsen kokeilunhaluun, luontaiseen uteliaisuuteen ja aktiivisuuteen. Oivalluksella, elämyksellä ja tekemisen ilolla on keskeinen merkitys. Motorisia taitoja ja pitkäjänteisyyttä harjoitellaan kokeilemalla vaihtelevia työtapoja ja välineitä.

Yhteiset opinnot, 6–15-vuotiaat
Kuvataiteen yhteisten opintojen tarkoituksena tukea oppilasta omaan kuvalliseen ilmaisuun sekä omakohtaisen taidesuhteen muotoutumiseen. Työskentely on monipuolista ja kursseilla perehdytään erilaisiin kuvallisiin ja kolmiulotteisen tekemisen tekniikkoihin ja välineisiin sekä sovelletaan niitä omaan työskentelyyn.

Teemaopinnot, 13–19-vuotiaat
Opetusta järjestetään syventävässä pajassa, joissa voi keskittyä maalaukseen, piirustukseen tai grafiikkaan. Näiltä alueilta syvennetään omaa ilmaisua eri tehtäväantojen kautta sekä perehdytään laajemmin kunkin taiteenalueen erityispiirteisiin. Kurssille voivat tulla mukaan kaikki aiheista kiinnostuneet.

Kuvismuskarit
Lapset osallistuvat opetukseen läheisen aikuisen kanssa. Kuvismuskarissa herätetään monipuolisesti lapsen kiinnostus musiikkiin ja kuvataiteeseen itse tehden, toimien, tukien, leikkien, liikkuen sekä katsellen ja kuunnellen.

Käsityökoulu TAITURI

Käsityökoulu sopii lapsille ja nuorille, jotka nauttivat uusien taitojen oppimisesta ja haluavat tutustua luovasti käsityön tekemiseen, muotoiluun ja teknologiaan. Yhdessä harjoitellen opitaan oman työn suunnittelua, käsityötaitoja ja materiaalien ja työvälineiden käyttöä sekä pitkäjänteistä työskentelyä. Uudet taidot ja onnistumisen kokemukset vahvistavat itseluottamusta ja opettavat arvostamaan omaa ja toisten käsityötä. 

Varhaisiän opinnot, 2–6-vuotiaat
Lapset ja aikuinen yhdessä
Lasten ja aikuisten käsityöverstas-opinnoissa harjoitellaan käsityötaitoja 
yhdessä tekemällä. Perheen lapset ja aikuiset nauttivat yhteisestä ajasta uutta oppien ja yhdessä suunniteltuja käsitöitä nikkaroiden ja värkkäillen. 

56-vuotiaat
Kokeillen ja ihmetellen käsityön maailmaan!

Oivallus
, elämys ja onnistumisen ilo kannustavat harjoittelemaan käsillä tekemisen taitoja. Opetus tukee oppilaan ajattelun ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja omaan työhön keskittymistä. Lapset rakentelevat, muotoilevat, huovuttavat, kuvioivat kankaita ja ompelevat, kokeilevat savi-, puu- ja metallitöitä. 

Yhteiset opinnot, 6–14-vuotiaat
Käsityön perustaidot luovasti haltuun!

Oman työn suunnittelu ja toteuttaminen materiaalien ja tekniikoiden mahdollisuuksia tutkien ja soveltaen kehittävät luovuutta, omaa ilmaisua, ongelmanratkaisukykyä ja pitkäjänteisyyttä. Myönteiset tunnekokemukset ja vuorovaikutus ryhmässä taas vahvistavat itsetuntemusta. Käsityöryhmissä värjätään, painetaan ja maalataan kankaita, huovutetaan, muotoillaan esineitä, ommellaan, punotaan, rakennellaan ja tehdään puu- ja metallitöitä. 

Teemaopinnot, 13–19-vuotiaat
Omat vahvuudet ja taidot uuden luomiseen!
Suunnittelu-, muotoilu- ja käsityötaitojen syventäminen pohjautuu omiin kiinnostuksen kohteisiin ja vahvuuksiin. Opiskelija laajentaa taitojaan yhdellä tai useammalla käsityön osa-alueella joita ovat pukeutuminen, tekstiili- ja esinemuotoilu ja ympäristö- ja palvelumuotoilu. Uusilla taidoilla vahvistetaan oppilaan omaa ilmaisua, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.