Hankkeet

maahanmuuttajat_miehet

Kuopion kansalaisopisto osallistuu seuraaviin hankkeisiin

Kuopion harrastamisen malli

Toteutusajankohta: lukuvuosi 2021-2022

Kuvaus: Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualue sekä Kuopion kansalaisopiston harrastustoimintaa koordinoiva hanke, Kuopion harrastamisen malli.

Kuopion kaupunki on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta kouluilla tapahtuvan harrastustoiminnan järjestämisen lukuvuodeksi 2021–2022. Hanke toimii yli kahdessakymmenessä perusopetuksen koulussa ja harrastusten sisällöt määrittyvät kouluissa toteutettujen koululaiskyselyiden pohjalta. Harrastuskerhot toteutetaan kouluilla koulupäivän yhteydessä. Kerhojen toteuttamisesta vastaavat eri alojen ammattilaiset ja järjestöt ja ne suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä perusopetuksen rehtoreiden, lasten ja nuorten sekä nuorisopalvelujen, kansalaistoiminnan palveluluiden, liikunnan ja kulttuurin asiantuntijoiden kanssa.

Järjestökontaktointi:
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kansalaistoiminnan palvelut ja Kuopion kansalaisopisto

Hankkeen hallinnoija: Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualue, perusopetus

Yhteyshenkilö:
Kuopion harrastamisen mallin kerhojen koordinointi
Kädentaitojen suunnittelijaopettaja
Konsta Tiihonen
Puh. 044 718 4741, konsta.tiihonen@kuopio.fi
Kuopion kaupunki, Kuopion kansalaisopisto

Lupa loistaa 2

Toteutusajankohta: 2021

Kuvaus: Kuopion kansalaisopiston koordinoima hanke Lupa loistaa 2
Lupa loistaa 2 -hankkeen tavoitteena on vahvistaa täydennyskoulutuksen avulla kansalaisopistojen opetushenkilöstön osaamista eri tasoilla. Substanssiosaamisen ja pedagogisten taitojen lisäksi vahvistetaan käsitystä siitä, miten vapaa sivistystyö on osa muuttuvaa yhteiskuntaa, avain ekososiaalisen sivistyksen ydinteemojen äärelle sekä osallistumisen väylä. Näiden sisältöjen kautta turvataan opetuksen korkea laatu.

Yhteiskuntaa uudistava koulutusorganisaatio kykenee kyseenalaistamaan olemassa olevat yhteiskunnalliset tarpeet ja synnyttää kansalaisten jokapäiväistä elämää kannattelevia merkityksiä.

Hankkeen koordinointi ja toteutus
Henkilöstön osaamisen kehittäminen painottuu eri ainealueiden pedagogiseen koulutukseen, ekososiaaliseen sivistykseen perehtymiseen ja digiosaamiseen. Koulutusta järjestetään kolmessa eri koulutusosiossa hankkeen aikana.

Ohjausryhmässä on jokaisesta kumppaniopistosta edustajana rehtori.

Hankekumppanit:

 • Iisalmen kansalaisopisto
 • Kaskikuusen kansalaisopisto
 • Kiuruveden kansalaisopisto
 • Pielaveden ja Keiteleen kansalaisopisto
 • Siilinjärven kansalaisopisto
 • Sonkajärven kansalaisopisto
 • Vieremän kansalaisopisto

Yhteyshenkilöt:
Kuvataiteen suunnittelijaopettaja
Anna Pohjalalainen
Puh. 044 718 4733, anna.pohjalainen@kuopio.fi
Kuopion kaupunki, Kuopion kansalaisopisto

Rehtori
Kirsti Turunen
Puh. 044 718 4701, kirsti.turunen@kuopio.fi
Kuopion kaupunki, Kuopion kansalaisopisto

Kuopion kansalaisopisto on mukana kahdessa kansainvälisessä hankkeessa

Kuopion kansalaisopisto on mukana kahdessa kansainvälisessä Erasmus-hankkeessa: Erasmus+ KA1 -hanke Osaamista ja osallisuutta yhdessä oppien ja Erasmus+ KA2 Culture and Art: Bridges to Solidarity.
Voit seurata hankkeiden edistymistä alla olevista blogeista.

https://osaamistajaosallisuutta.blogspot.com/
https://cultureandartkuopio.blogspot.com/

Digitaitopajat – Digitaalinen osaaminen työelämätaitona

Toteutusajankohta: 1.1.2019-30.6.2021

Kuvaus: Kuopion kaupungin työllisyyspalvelujen koordinoiman Taitopajat 2020 -kehityshankkeen (ESR) tavoitteena on luoda uudenlaista työllistymiseen tarvittavia taitoja vahvistavaa taitopajatoimintaa.  Hankkeen osatavoitteena on kehittää asiakaslähtöiset ja vaikuttavat toimintamallit.
Kuopion kansalaisopisto vastaa Digitaitopajojen suunnittelusta ja toteutuksesta. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa työelämässä tarvittavia digitaalisia taitoja. Digitaitopajaan osallistujalla on mahdollisuus kehittää aiemmin oppimaansa vastaamaan tämän päivän digitaalisen toimintakulttuurin vaatimuksia ja työskentelytapoja työelämässä.
Hankkeen muita taitopajoja ovat yrittäjyystaitopajat (toteutusvastuu Kuopion kaupungin työllisyyspalveluilla), työtaitopajat (Servica Oy ja Niiralankulma Oy) ja kielitaitopajat (Tukeva–työvalmennussäätiö sr.).

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät tai rinnasteisesti pitkäaikaistyöttömät muodostavat.

Rahoittaja: Etelä-Savon ELY-keskuksen osarahoittama Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hanke.

Yhteistyökumppanit: Hanketta hallinnoi Kuopion kaupungin työllisyyspalvelu. Hankkeen osatoteuttajia ja rahoittajia ovat:

 • Kuopion kaupunki
 • Servica Oy
 • Niiralankulma Oy
 • Tukeva -työvalmennussäätiö sr

Koko hankkeen yhteyshenkilö:
Yrityskoordinaattori Hely Korventausta
Puh. 044 718 2512, hely.korventausta@kuopio.fi
Kuopion kaupunki, Työllisyyspalvelu

Digitaitopajojen sisältöjen yhteyshenkilö:
Koulutussuunnittelija Ari-Pekka Väisänen
Puh. 044 718 4719, ari-pekka.vaisanen@kuopio.fi
Kuopion kaupunki, Kuopion kansalaisopisto

Oppien osaajaksi- aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistaminen

Toteutusajankohta: 1.1.2019-31.12.2020

Kuvaus: Teeman 1 suunniteltuja opintoja ovat perus- ja digitaitoihin kohdentuvat kurssit ja pajat. Hankkeessa kehitetään myös toimintarakenteita ja ohjausmahdollisuuksia opintojen eri vaiheisiin. Teemassa 2 toteutetaan digitaitopajoja yhteistyökumppaneiden kanssa. Digitaitopajat jaotellaan tässä hankkeessa digi- ja teknologiataitoihin, mediataitoihin ja sosiaalisen median taitoihin sekä informaatiotaitoihin. Digitaalisia taitoja harjoitetaan tavoitteellisena toimintana lisäksi integroituna eri ainealueiden opetukseen. Hankkeessa tuetaan myös vertaisohjaajien toiminnan toteutumista.

Lisäksi yhteistyöverkoston kanssa toteutetaan Verkkomuistikouluun lisäjaksoja. Muistiverkkokoulu käsittelee muistiterveyden eri osa-alueita aktivoivine tehtävineen. Tavoitteena on luoda kannustava virtuaalinen oppimisympäristö, joka harjoittaa henkilön digitaalisia taitoja ja on samalla yhteisen tekemisen tila.

Rahoittaja: Opetushallitus

Yhteistyökumppanit: Teema 2:

 • Savon Sydänpiiri
 • Pohjois-Savon Kylät Ry.
 • Pohjois-Savon Syöpäyhdistys
 • Savonetti ry
 • Kuopion kaupungin kirjastot
 • Asukastuvat
 • Kuopion Vanhusneuvosto sekä kulttuurikahvilat
 • Pohjois-Savon ja Lapin alueen hankekonsortiot
 • KoL:n ja Tieken Digitalisaation hyödyntäminen vapaassa sivistystyössä -hanke

Yhteyshenkilöt:
Teema 1: koulutussuunnittelija Johanna Jussila, p. 044 718 4714
Teema 2: koulutussuunnittelija Ari-Pekka Väisänen, p. 044 718 4719

Suomea maahan muuttaneille nuorille

Toteutusajankohta: 2018-2019

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on tarjota maahan muuttaneille nuorille mahdollisuus opiskella suomen kieltä, vahvistaa opiskeluvalmiuksia ja arjen taitoja sekä saada tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja opiskelu- ja työmahdollisuuksista nuorten lähtökohtien ja tarpeiden mukaan. Tavoitteena on myös vahvistaa nuorten opiskeluvalmiuksia siten, että he voisivat hakea keväällä 2019 jatko-opintoihin tai työelämään.

Rahoittaja: Opetushallitus

Yhteyshenkilö: Koulutussuunnittelija Johanna Jussila, p. 044 718 4714, johanna.jussila@kuopio.fi

Taidekaruselli

Toteutusajankohta: 2016-2019

Kuvaus: Taidekaruselli-hanke sisältää lukuvuoden mittaisen, peruskoulujen oppilaille maksuttoman tutustumisen eri taiteenaloihin (musiikki, tanssi, kuvataide ja käsityö) Taidekaruselli-yhteistyöhanke lisää koulujen ja taiteen perusopetuksen toimijoiden yhteistyötä ja tarjoaa oppilaille mahdollisuuksia eri taiteenaloihin tutustumiseen myös sellaisilla kouluilla, joilla ei toistaiseksi ole taiteen perusopetuksen opetusryhmiä.

Yhteistyökumppanit:
Kuopion kaupungin järjestämän taiteenperusopetuksen oppilaitokset:

 • Kuopion Taideopisto
 • Kuopion Tanssistudio
 • Musiikkikoulu Kantele
 • Kuvataidekoulu Värikäs
 • Käsityökoulu Taituri

Kuopion kaupungin peruskouluista:

 • Aurinkorinne
 • Martti Ahtisaari
 • Neulamäki
 • Pitkälahti
 • Pirtti
 • Rajala
 • Puijonsarvi
 • Länsi-Puijo
 • Kettula
 • Särkiniemi

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteyshenkilö: Kädentaitojen opettaja Aino Sahi, p. 044 718 4742, aino.sahi@kuopio.fi