Hankkeet

Hankkeet

Kuopion kansalaisopisto on ollut mukana alla olevissa hankkeissa lukuvuosina 2019-2023

Esteet nurin! Kansalaisopistojen yhteistyöhanke

Toteutusajankohta: 1.8.2023 – 30.6.2025

Rahoittaja: Opetushallitus, vapaan sivistystyön Laatu- ja kehittämisavustus 2023

Hankkeessa mukana

 • Joensuun seudun kansalaisopisto
 • Kotkan opisto
 • Kuopion kansalaisopisto
 • Mäntsälän kansalaisopisto
 • Tampereen seudun työväenopisto
 • Tornion kansalaisopisto
 • Wellamo-opisto Lahden seudulla

Hankkeen koordinointi: Kuopion kansalaisopisto
Hankkeessa on yhteinen osuus, minkä lisäksi kullakin hankkeessa mukana olevalla opistolla on oma osahankkeensa.

Hankkeen tavoitteet tiivistetysti
1. Selvittää yhdessä erilaisten kuntalaisten näkökulmasta tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumista kansalais- ja työväenopistojen opetuksessa ja toiminnoissa ja kehittää yhdessä konkreettisia keinoja näiden edistämiseksi.

2. Etsiä ja kehittää kuntalaisten, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa omaehtoisia osallisuuden, osallistumisen ja vapaaehtoistoiminnan tapoja opistoissa.

3. Löytää tapoja ottaa kuntalaisia mukaan yhdessä kehittämään paikallisia oppimispalveluja ja yhteiskuntaa uudistavia toimintoja vapaaehtoistoiminnan avulla.

4. Tehdään, kokeillaan, vaihdetaan hyviä kokemuksia ja käytäntöjä sekä opitaan yhdessä hankeopistojen kanssa edistämään yhdenvertaisuutta, esteettömyyttä, saavutettavuutta kansalais- ja työväenopistojen arjen toiminnassa.

Suunnitellut toimenpiteet
1. Tilastokartoitus kuntalaisten osallistumisen tasa-arvon toteutumisesta kansalaisopistoissa
2. Yhdenvertaisuuden, asenteellisen, sosiaalisen, pedagogisen ja fyysisen esteettömyyden ja saavutettavuuden lähtötilanteen arviointi opistoissa eri väestöryhmille suunnattujen kyselyjen / haastattelujen /ryhmäkeskustelujen ja kokemusasiantuntijoiden avulla ja niiden pohjalta eri alueille soveltuvien konkreettisten kehittämistoimien rakentaminen.
3. Tunnistetaan, kuullaan, kysytään ja kokeillaan ja kehitetään yhdessä kuntalaisten kanssa uusia osallistumisen ja vapaaehtoistyön mahdollisuuksia kansalaisopistoissa. Tehdään osallisuuden portaat opistoon.
4. Kokemusten jakaminen opistojen kesken, yhdessä oppiminen ja kehittäminen

Yhteyshenkilö:
Koulutussuunnittelija
Johanna Jussila
Puh. 044 718 4714
johanna.jussila@kuopio.fi
Kuopion kaupunki, Kuopion kansalaisopisto

Kansalaisopistojen tulevaisuuskuvat

Toteutusajankohta: 25.5.2023 -30.6.2025

Hankkeen kuvaus
Kansalaisopistojen tulevaisuuskuvat -hanke on strategian kehittämishanke. Hankkeessa 12 mukana olevaa opistoa osallistuvat kukin oman tulevaisuutensa kehittämiseksi skenaariotyöskentelyyn hankkeen hallinnoijan tilaamien ja hankkeesta kustannettavien asiantuntijoiden ja Kansalaisopistojen Liiton kanssa. Hankkeessa luodaan strategiamalleja, joilla muidenkin kuin osallistuvien opistojen itsearvioinnissa esiin tulleita kehittämiskohteita saadaan konkretisoitua. Mallia rakennetaan yhteisessä verkostossa ja samalla kaikki mukana olevat opistot rakentavat omaa strategiaansa.
Myös Kansalaisopistojen Liitto on mukana kehittämistyössä.

Tavoitteet
Kaikki yhteistyökumppanit edistävät tahoillaan hankkeen tavoitteiden toteutumista omissa yksikoissaan ja vertaistapaamisissa.

 • Laatia skenaariotyöskentelyn avulla omalle opistolle lähitulevaisuuden strategia ja pidemmän ajan visio.
 • Tehdä oman opiston SWOT-analyysi ja integroida tuloksia tulevaisuuden keinovalikoimaan.
 • Tutkia hankkeen vaikuttavuutta Kirkpatrickin® viivästetyn arvioinnin mallin mukaisesti
 • Edesauttaa hankkeessa esiin tulleiden hyvien käytäntöjen leviämistä kansalaisopistokentällä.

Hankkeen hallinnointi
Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry
Helsingin aikuisopisto, Kari Karvonen, kari.karvonen@helao.fi

Yhteistyökumppanit ja yhteyshenkilöt
Auralan kansalaisopisto, sannaleena.harkonen@aurala.fi
Hiiden Opisto, anne.kotonen@lohja.fi
Jyvälän kansalaisopisto, helena.huovila@jyvala.fi
Järvenpään Opisto, jonna.kasma@jarvenpaa.fi
Kauniaisten kansalaisopisto, roger.renman@kauniainen.fi
Kuopion kansalaisopisto, kirsti.turunen@kuopio.fi
Nurmijärven Opisto, jenni.karemo@nurmijarvenopisto.fi
Omnia Espoon tyovaenopisto,jaro.uosukainen@omnia.fi
Pieksämäen Seutuopisto, paivi.majoinen@pieksamaki.fi
Tampereen seudun työväenopisto, maija-liisa.grohn@tampere.fi
Tornion kansalaisopisto, tarja.hooli@tornio.fi

Kansainvälisiä hankkeita

Erasmus+ -akkreditointi
Toteutusajankohta:  1.2.2022-31.12.2027

Kuopion kansalaisopistolle myönnetty Erasmus+ -akkreditointi tarkoittaa laatuvarmistettua ”Erasmus+ -jäsenyyttä”. Akkreditoidut organisaatiot ovat osoittaneet kansainvälisen liikkuvuuden operatiivisen ja strategisen pitkäjänteisyyden sekä sitoutuvat noudattamaan Erasmus+ -ohjelman laatustandardeja.

Syksy 2022 – kevät 2024
Liikkuvuuksissa kerätään malleja elinikäisen oppimisen turvaamiseksi sekä toiminnan kehittämiseksi ikäystävälliseen suuntaan. Kohderyhmänä ovat erityisesti senioreita opettavat opettajat ja maaseudulla asuvat senioriopiskelijat.

Syksy 2023 – kevät 2024
Liikkuvuuksissa painopisteenä on opiston henkilökunnan ja opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen luomalla mahdollisuuksia osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksiin. Kohderyhmänä ovat erityisesti taito- ja taideaineiden opettajat ja opiskelijat.

Yhteyshenkilö:
Suunnittelijaopettaja
Marjo Markkanen
Puh. 044 718 4721
marjo.markkanen@kuopio.fi
Kuopion kaupunki, Kuopion kansalaisopisto

Kuopion kansalaisopisto vuonna 2022 päättyneet hankkeet:
Erasmus+ KA1 -hanke Osaamista ja osallisuutta yhdessä oppien ja
Erasmus+ KA2 Culture and Art: Bridges to Solidarity

Lisätietoa hankkeista:
https://osaamistajaosallisuutta.blogspot.com/
https://cultureandartkuopio.blogspot.com/

Taidesatelliitti -hanke, taide- ja kulttuurihanke kansalaisopiston maaseutualueilla

Toteutusajankohta: 2023

Kuvaus: Kuopion kansalaisopiston Taidesatelliitti -hanke toteutetaan Taiken erityisavustuksella toiminta-alueen harvaan asuttujen alueiden kulttuuritoiminnan tukemiseksi.

Toiminta-alue
Hanke levittäytyy Kuopion kansalaisopiston koillisen kulman toiminta-alueelle satelliitin tavoin, tuoden monipuolista ja ammattitaitoista kulttuurielämää harvaan asutuille alueille vuoden 2023 aikana.
Taidesatelliitin taide- ja kulttuuritapahtumia järjestetään Tuusniemellä, Rautavaaralla, Kaavilla Kortteisten entisellä koululla sekä Juankoskella Säyneisten seurantalolla. Hankkeen avulla tuodaan esiin alueella tapahtuvaa, laadukasta ja opettajien sekä opiskelijoiden toteuttamaa kulttuuritarjontaa yhdessä taiteilijoiden ja kansalaisopiston opiskelijoiden kanssa. Saamme näkyvyyttä taideryhmillemme ja kulttuuritarjontaa alueen asukkaille sekä lisätyötä taiteilijaopettajillemme.

Hankkeen toteutus
Hankkeen tapahtumat toteutetaan vuoden 2023 aikana kolmessa osassa.
Huhtikuussa toteutuu kylien välinen kulttuurivaihto, elokuussa tapahtuvat opettajakonsertit tai poikkitaiteelliset taidetapahtumat ja joulukuussa talviset työpajat. Tuusniemen, Rautavaaran, Kaavin ja Juankosken alueilla on toteutettavissa kussakin kolme tapahtumaa eli yht. 12 tapahtumaa.

Hankeen koordinointi:

Musiikinopettaja
Petra Lisitsin-Mantere
Puh. 044 718 4718
petra.lisitsin-mantere@kuopio.fi
Kuopion kansalaisopisto

Apulaisrehtori
Anna Pohjalainen
Puh. 044 718 4702
anna.pohjalainen@kuopio.fi
Kuopion kansalaisopisto

Sekä mukana ovat Kuopion kansalaisopiston hankealueen suunnittelevat opettajat.

Osaamista ja onnistumisia

Toteutusajankohta: 1.8.2021- 31.12.2022

Kuvaus: Kuopion kansalaisopiston Osaamista ja onnistumisia -hanke toteutetaan Opetushallituksen rahoittamana vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustushankkeena.

Osaamisperusteisuuden käyttöön ottaminen
Hankkeessa etsitään keinoja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Opiskelijoiden osaamista tehdään näkyväksi kehittämällä uusia testaamisen tapoja ja etsimällä erilaisia keinoja opiskelijan osaamisen tunnustamiseksi. Tarkoituksena on vahvistaa ja kehittää opettajien osaamista osaamisperusteisuudesta, koska 1.8.2021 alkaen Oma opintopolku-järjestelmään voidaan kirjata myös kansalaisopistossa suoritettuja opintoja. Näin kansalaisopiston kursseilla suoritettu osaaminen saadaan osaksi virallisia koulutustietoja.

Perustaitoja eri kohderyhmille
Hankkeessa pyritään madaltamaan opiskelijoiden osallistumiskynnystä vahvistamalla heidän perus- ja digitaitojaan ja integroimalla ne eri ainealueiden mielenkiintoisiin sisältöihin. Senioreille sekä sosiaalisesti ja taloudellisesti syrjäytymisvaarassa oleville (nuoret, aikuiset ja lapsiperheet) järjestetään heidän osallisuuttaan lisääviä kursseja.

Opintoneuvonnan ja -ohjauksen kehittäminen
Hankkeessa suunnitellaan uudenlaista matalan kynnyksen opintoneuvonta- ja ohjaustapoja sekä tehdään monipuolista visuaalista, selkokielistä, eri kielillä toteutettua ja helposti jaettavaa opinto-ohjausmateriaalia, joka hyödyttää koko opistoa.

Yhteyshenkilö:
Apulaisrehtori
Anna Pohjalalainen
Puh. 044 718 4733
anna.pohjalainen@kuopio.fi
Kuopion kaupunki, Kuopion kansalaisopisto

Kuopion harrastamisen malli

Toteutusajankohta: lukuvuosi 2021- kevät 2023

Kuvaus: Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualue sekä Kuopion kansalaisopiston harrastustoimintaa koordinoiva hanke, Kuopion harrastamisen malli.

Kuopion kaupunki on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta kouluilla tapahtuvan harrastustoiminnan järjestämisen lukuvuodeksi 2021–2022. Hanke toimii yli kahdessakymmenessä perusopetuksen koulussa ja harrastusten sisällöt määrittyvät kouluissa toteutettujen koululaiskyselyiden pohjalta. Harrastuskerhot toteutetaan kouluilla koulupäivän yhteydessä. Kerhojen toteuttamisesta vastaavat eri alojen ammattilaiset ja järjestöt ja ne suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä perusopetuksen rehtoreiden, lasten ja nuorten sekä nuorisopalvelujen, kansalaistoiminnan palveluluiden, liikunnan ja kulttuurin asiantuntijoiden kanssa.

Järjestökontaktointi:
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kansalaistoiminnan palvelut ja Kuopion kansalaisopisto

Hankkeen hallinnoija: Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualue, perusopetus

Yhteyshenkilö:
Kuopion harrastamisen mallin kerhojen koordinointi
Kädentaitojen suunnittelijaopettaja
Konsta Tiihonen
Puh. 044 718 4741
konsta.tiihonen@kuopio.fi
Kuopion kaupunki, Kuopion kansalaisopisto

Lupa loistaa 2

Toteutusajankohta: 2021

Kuvaus: Kuopion kansalaisopiston koordinoima hanke Lupa loistaa 2
Lupa loistaa 2 -hankkeen tavoitteena on vahvistaa täydennyskoulutuksen avulla kansalaisopistojen opetushenkilöstön osaamista eri tasoilla. Substanssiosaamisen ja pedagogisten taitojen lisäksi vahvistetaan käsitystä siitä, miten vapaa sivistystyö on osa muuttuvaa yhteiskuntaa, avain ekososiaalisen sivistyksen ydinteemojen äärelle sekä osallistumisen väylä. Näiden sisältöjen kautta turvataan opetuksen korkea laatu.

Yhteiskuntaa uudistava koulutusorganisaatio kykenee kyseenalaistamaan olemassa olevat yhteiskunnalliset tarpeet ja synnyttää kansalaisten jokapäiväistä elämää kannattelevia merkityksiä.

Hankkeen koordinointi ja toteutus
Henkilöstön osaamisen kehittäminen painottuu eri ainealueiden pedagogiseen koulutukseen, ekososiaaliseen sivistykseen perehtymiseen sekä aivoterveyden ja ajattelun taitojen näkökulman esille nostamiseen. Koulutusta järjestetään kolmessa eri koulutusosiossa hankkeen aikana.

Ohjausryhmässä on jokaisesta kumppaniopistosta edustajana rehtori.

Hankekumppanit:

 • Iisalmen kansalaisopisto
 • Kaskikuusen kansalaisopisto
 • Kiuruveden kansalaisopisto
 • Pielaveden ja Keiteleen kansalaisopisto
 • Siilinjärven kansalaisopisto
 • Sonkajärven kansalaisopisto
 • Vieremän kansalaisopisto

Yhteyshenkilöt:

Apulaisrehtori
Anna Pohjalalainen
Puh. 044 718 4733
anna.pohjalainen@kuopio.fi
Kuopion kaupunki, Kuopion kansalaisopisto

Rehtori
Kirsti Turunen
Puh. 044 718 4701
kirsti.turunen@kuopio.fi
Kuopion kaupunki, Kuopion kansalaisopisto

Digitaitopajat – Digitaalinen osaaminen työelämätaitona

Toteutusajankohta: 1.1.2019-30.6.2021

Kuvaus: Kuopion kaupungin työllisyyspalvelujen koordinoiman Taitopajat 2020 -kehityshankkeen (ESR) tavoitteena on luoda uudenlaista työllistymiseen tarvittavia taitoja vahvistavaa taitopajatoimintaa.  Hankkeen osatavoitteena on kehittää asiakaslähtöiset ja vaikuttavat toimintamallit.
Kuopion kansalaisopisto vastaa Digitaitopajojen suunnittelusta ja toteutuksesta. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa työelämässä tarvittavia digitaalisia taitoja. Digitaitopajaan osallistujalla on mahdollisuus kehittää aiemmin oppimaansa vastaamaan tämän päivän digitaalisen toimintakulttuurin vaatimuksia ja työskentelytapoja työelämässä.
Hankkeen muita taitopajoja ovat yrittäjyystaitopajat (toteutusvastuu Kuopion kaupungin työllisyyspalveluilla), työtaitopajat (Servica Oy ja Niiralankulma Oy) ja kielitaitopajat (Tukeva–työvalmennussäätiö sr.).

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät tai rinnasteisesti pitkäaikaistyöttömät muodostavat.

Rahoittaja: Etelä-Savon ELY-keskuksen osarahoittama Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hanke.

Yhteistyökumppanit: Hanketta hallinnoi Kuopion kaupungin työllisyyspalvelu. Hankkeen osatoteuttajia ja rahoittajia ovat:

 • Kuopion kaupunki
 • Servica Oy
 • Niiralankulma Oy
 • Tukeva -työvalmennussäätiö sr

Koko hankkeen yhteyshenkilö:
Yrityskoordinaattori
Hely Korventausta
Puh. 044 718 2512
hely.korventausta@kuopio.fi
Kuopion kaupunki, Työllisyyspalvelu

Digitaitopajojen sisältöjen yhteyshenkilö:
Koulutussuunnittelija
Ari-Pekka Väisänen
Puh. 044 718 4719
ari-pekka.vaisanen@kuopio.fi
Kuopion kaupunki, Kuopion kansalaisopisto

Oppien osaajaksi- aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistaminen

Toteutusajankohta: 1.1.2019-31.12.2020

Kuvaus: Teeman 1 suunniteltuja opintoja ovat perus- ja digitaitoihin kohdentuvat kurssit ja pajat. Hankkeessa kehitetään myös toimintarakenteita ja ohjausmahdollisuuksia opintojen eri vaiheisiin. Teemassa 2 toteutetaan digitaitopajoja yhteistyökumppaneiden kanssa. Digitaitopajat jaotellaan tässä hankkeessa digi- ja teknologiataitoihin, mediataitoihin ja sosiaalisen median taitoihin sekä informaatiotaitoihin. Digitaalisia taitoja harjoitetaan tavoitteellisena toimintana lisäksi integroituna eri ainealueiden opetukseen. Hankkeessa tuetaan myös vertaisohjaajien toiminnan toteutumista.

Lisäksi yhteistyöverkoston kanssa toteutetaan Verkkomuistikouluun lisäjaksoja. Muistiverkkokoulu käsittelee muistiterveyden eri osa-alueita aktivoivine tehtävineen. Tavoitteena on luoda kannustava virtuaalinen oppimisympäristö, joka harjoittaa henkilön digitaalisia taitoja ja on samalla yhteisen tekemisen tila.

Rahoittaja: Opetushallitus

Yhteistyökumppanit:
Teema 2

 • Savon Sydänpiiri
 • Pohjois-Savon Kylät Ry.
 • Pohjois-Savon Syöpäyhdistys
 • Savonetti ry
 • Kuopion kaupungin kirjastot
 • Asukastuvat
 • Kuopion Vanhusneuvosto sekä kulttuurikahvilat
 • Pohjois-Savon ja Lapin alueen hankekonsortiot
 • KoL:n ja Tieken Digitalisaation hyödyntäminen vapaassa sivistystyössä -hanke

Yhteyshenkilöt:

Teema 1
Koulutussuunnittelija
Johanna Jussila
Puh. 044 718 4714
johanna.jussila@kuopio.fi
Kuopion kansalaisopisto

Teema 2
Koulutussuunnittelija
Ari-Pekka Väisänen
Puh. 044 718 4719
ari-pekka.vaisanen@kuopio.fi
Kuopion kansalaisopisto

Suomea maahan muuttaneille nuorille

Toteutusajankohta: 2018-2019

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on tarjota maahan muuttaneille nuorille mahdollisuus opiskella suomen kieltä, vahvistaa opiskeluvalmiuksia ja arjen taitoja sekä saada tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja opiskelu- ja työmahdollisuuksista nuorten lähtökohtien ja tarpeiden mukaan. Tavoitteena on myös vahvistaa nuorten opiskeluvalmiuksia siten, että he voisivat hakea keväällä 2019 jatko-opintoihin tai työelämään.

Rahoittaja: Opetushallitus

Yhteyshenkilö: Koulutussuunnittelija Johanna Jussila, p. 044 718 4714, johanna.jussila@kuopio.fi

Taidekaruselli

Toteutusajankohta: 2016-2019

Kuvaus: Taidekaruselli-hanke sisältää lukuvuoden mittaisen, peruskoulujen oppilaille maksuttoman tutustumisen eri taiteenaloihin (musiikki, tanssi, kuvataide ja käsityö) Taidekaruselli-yhteistyöhanke lisää koulujen ja taiteen perusopetuksen toimijoiden yhteistyötä ja tarjoaa oppilaille mahdollisuuksia eri taiteenaloihin tutustumiseen myös sellaisilla kouluilla, joilla ei toistaiseksi ole taiteen perusopetuksen opetusryhmiä.

Yhteistyökumppanit:
Kuopion kaupungin järjestämän taiteenperusopetuksen oppilaitokset:

 • Kuopion Taideopisto
 • Kuopion Tanssistudio
 • Musiikkikoulu Kantele
 • Kuvataidekoulu Värikäs
 • Käsityökoulu Taituri

Kuopion kaupungin peruskouluista:

 • Aurinkorinne
 • Martti Ahtisaari
 • Neulamäki
 • Pitkälahti
 • Pirtti
 • Rajala
 • Puijonsarvi
 • Länsi-Puijo
 • Kettula
 • Särkiniemi

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteyshenkilö:
Kädentaitojen opettaja
Aino Sahi
Puh. 044 718 4742
aino.sahi@kuopio.fi
Kuopion kansalaisopisto

Päättyneet hankkeet

Päättyneiden hankkeiden esittely